Avlyssnat på Användningsforums möte 3 september

Under mötet den 3 september uppdaterade Användningsforums ledamöter varandra om vad de och deras organisationer arbetar med för närvarande. Det nämndes ett antal aktiviteter, projekt och annat som kan vara bra att känna till.

Digitaliseringskommissionens slutkonferens anordnas den 3 december i Stockholm. Användningsforums ledamöter får gärna föreslå talare som på ett inspirerande sätt kan ge exempel på digitalisering med inslag av användbarhet och tillgänglighet.

Jens berättar om ett treårigt Arvfondsprojekt som drivs av Sveriges Konsumenter. Arbetsnamnet är ”Kognitionsprojektet”, i väntan på beslut om ett namn att kommunicera. Tre personer på Sveriges Konsumenter arbetar med projektet, som i samarbete med olika intressenter tar fram material, ståndpunkter och gör påverkan för att få handeln att bli mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Den 2 september var Myndigheten för delaktighet värd för ett ETSI-möte om kognition och standardisering i mobilbranschen. Hans och Mia var på plats.

Mia berättar att Handikappförbunden har tagit initiativ till en internationell standard för uppläst text inom media. Syntolkning finns standard för, men nu kompletterar man med standard för uppläst text som framför allt behövs i länder som använder undertexter för översättning.

Mia berättar vidare att det i EU görs en översyn av direktivet för audiovisuella medier (TV, beställ-tv). Just nu pågår ett så kallat Öppet samråd där EU-kommissionen bland annat frågar om kostnader för tillgängliga medier, vilket Mia uppfattar som tveksamt utifrån FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hur man mäter kostnader avgör väldigt mycket hur man redovisar, och en sådan här sammanställning kan vinkla kostnader konstigt.

FN har haft ett förhör med EU om konventionen, och frågor har fokuserat mycket på när det kommer ett förslag om en europeisk tillgänglighetslag. Kommissionen svarade inte på frågan, men sa att förslaget kommer att skickas ut till för kommentarer under en 8 veckorsperiod.

Mia berättar också att det nya förslaget till lag om offentlig upphandling, som är ute på lagrådsremiss, baseras på EU:s direktiv om offentlig upphandling. I EU-direktivet står det att all upphandling av något som ska användas av människor, såväl allmänhet som personal ska ta hänsyn till tillgänglighet eller design för alla. Lagrådsremissen har inte med formuleringen att kraven även gäller anställda i upphandlande myndigheter.

Stina berättar att ETU gör en studie åt Myndigheten för delaktighet inom ramen för ett av PTS innovationsuppdrag. Studien är en kartläggning av tillgänglighet i Epub-verktyg. Ett annat projekt ETU driver är att göra ett tillgängligt redaktörsgränssnitt för WordPress.

Eva-Karin och SVID arbetar vidare med projektet People Powered Future, ett Vinnovafinansierat projekt. Projektet har bl.a. anordnat workshop i Riksdagen och ska vara på Bok- och biblioteksmässan. People Powered Future-projektets LinkedIn-grupp.

Pär berättar att PTS nu har ett formellt regeringsuppdrag att ansvara för Vägledningen för webbutveckling. Tyngden i uppdraget ligger på tillgänglighet och primär målgrupp är offentlig sektor. Fokus ska inte enbart vara webbutveckling utan även mobilappar. Nuvarande vägledning för webbutveckling innehåller riktlinjer som inte handlar om tillgänglighet. Behovet av de riktlinjer kan vara fortsatt stort och frågan om/hur det behovet ska tillgodoses har inte beslutats. PTS ser nu över hur en framtida referensgrupp kring uppdraget ska formeras, t.ex. om gruppen ska hantera tillgänglighetsfrågor enbart eller ha ett bredare fokus. Pär uppmanar alla som har förslag på hur arbetet med Vägledningen bör inriktas att kontakta honom.

Tomas har under sommaren arbetat med ISO 27500 som kommer att gå ut på en av de sista remissrundorna. Standarden riktar sig mot styrelsen i organisationer. Standarden kommer sedan att kompletteras med fler delar som riktar sig mot andra i organisationen. Den standardiseringskommitté som arbetar med detta har bett att få in förslag på fokus för nya standarder. Bl.a. har World Blind Union efterfrågat standardisering kring Internet of Things. Det finns en strategisk innovationsagenda kring Internet of Things och personer därifrån skulle passa att tillfråga om engagemang i standardiseringen.

Tomas tar gärna emot idéer kring behovet av standardiseringsarbete med fokus på användbarhet och tillgänglighet.

PeO tipsar om Certecs öppnas hus ”Certec informerar” den 21 oktober. Dagen efter, den 22 oktober, anordnar Certec en dag om tillgängligt kulturarv tillsammans med Riksantikvarieämbetet. Certec har också fått finansiering kring ett projekt inom Stroke. PeO reflekterar över huruvida det blir svårare och svårare att få igenom finansiering med teknisk inriktning kopplat till funktionsnedsättningsområdet. Det verkar vara enklare att få finansering med medicinsk inriktning. Kurser i Universal Design erbjuds av LTH (Certec), och nu ska man erbjuda en extern distanskurs i Universal Design med preliminär start hösten 2016.

Ericsson har haft stora förändringar med bl.a. varsel i mars. Cristians grupp User Experience Lab har under våren och sommaren arbetat med en ny strategi. Cristian är för närvarande tillförordnad chef.

Hans berättar om ett uppdrag till Myndigheten för delaktighet om att sprida information om FN-konventionen och ett annat att ta fram underlag till politiken inom funktionshindersområdet.

Hans berättar också om det pågående arbetet att ta fram en standard om att nå tillgänglighet med ett Design for All-förhållningssätt. Den ska kunna fungera ihop med ”management systems standards”.

Hans reflekterar kring konstellationen i Användningsforum och hur viktigt det är med dialogen. Han påtalar att FN:s övervakningskommitté sagt att det arbetet med tillgänglighet måste pågå kontinuerligt. Den stora frågan är hur vi möter påståendet att ”det där med tillgänglighet enbart berör personer med funktionsnedsättning”. Det berör alla, genom universal design, men det måste till för personer med funktionsnedsättning på grund av FN-konventionen.

Erik berättar att han på Vinnova försöker påverka att de och andra ska göra mer inom tillgänglighets- och användbarhetsområdet. En aktuell utlysning från EU handlar om undertexter.

Erik fortsätter och berättar att inspel till forskningspropositionen också är ett hett diskussionsämne just nu. Kan någon eller alla i Användningsforum spela in någonting så är det välkommet. Gulan berättar att han varit med på aktiviteter hos Forte respektive Myndigheten för delaktighet, som har haft ett regeringsuppdrag (kopplat till Socialdepartementet) att ta fram ett underlag till forskningspropositionen och uppdraget har slutrapporterats till Socialdepartementet. Det finns en möjlighet för Användningsforum att göra ett eget inspel till forskningsrapporten, om det bedöms vara strategiskt viktigt.

Fredrik berättar om en ny rapport från Synskadades Riksförbund baseras på en medlemsundersökning. I den framgår att 25% aldrig använt internet.

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu