Vi har varit på konferensen Offentliga rummet

Tisdag den 2 juni deltog vårt kansli och flera ledamöter under konferensen Offentliga rummet. Konferensen samlar stora delar av det offentliga Sverige kring frågor om verksamhetsutveckling och digitalisering. KOnferensen samlade ungefär 600 personer i ett försommarvackert Visby.

Användningsforum fanns på plats under konferensen och vi valde att fokusera på en fråga som många av våra ledamöter brinner starkt för: det vi valt att kalla digital arbetsmiljö. Det handlar framför allt om hur vår arbetssituation påverkas och förändras genom de digitala verktyg som står till buds.

Dialogen ”en digitalisering alla mår bra av!”

Under ett av passen förde vi dialog, dels med en inbjuden panel, dels med seminariedeltagarna. Temat var ”en digitalisering alla mår bra av”. Bland de reflektioner som lyftes fanns att vi har helt nya möjligheter att sköta vårt arbete men vi har kvar en gammaldags syn på vad arbete är, hur det utförs och hur det ska belönas. Kanske behövs ett mer individualiserat arbetsliv? Kanske behöver vi bli bättre på att planera in ledig tid, likt hårt arbetande bönder eller elitidrottare som av erfarenhet vet att  det inte går att arbeta eller träna hela tiden – man måste ges tid för kroppslig och mental återhämtning.

I panelen deltog Eva-Karin Anderman från SVID, Jan Gulliksen som är professor på KTH och Katarina Lindblad-Gidlund som är docent på Mittuniversitetet. Flera deltagare på seminariet kommenterade och gav sina egna reflektioner. De lämnade också idéer om hur digitaliseringen kan stimulera så att arbetet blir kreativt och med positiv grundton. 

Visions medlemsundersökning ”IT i välfärdens tjänst”

Inledningsvis talade Carola Löfstrand från Vision om deras medlemsundersökning om it-miljö. Visions medlemmar är huvudsakligen anställda i kommuner och landsting. Undersökningen indikerar bland annat att it-strul är vanligt och stjäl tid från andra uppgifter. Samtidigt anger nästan alla svarande att it underlättar utförandet av arbetet (94%).

Visions tre förslag på prioriteringar för att förbättra IT-systemens potential att stödja verksamheter på ett effektivt sätt är:

 • Låt personalen medverka från början till slut när ett it-system planeras, utvecklas eller ska bytas ut.
 • Synliggör digital kompetens.
 • Hitta tidstjuvarna med hjälp av it-skyddsronder

Rapporten från Visions medlemsundersökning IT i välfärdens tjänst

Övriga presentationer under vårt seminariespår:

 • Jan Gulliksen (”Gulan”), professor på KTH, Digitaliseringskommissionens ordförande, Sveriges Digital Champion. Gulan berättade kort om forskning kring digital arbetsmiljö (det finns inte så mycket).
 • Andreas Richter (jag som skriver detta inlägg), om Användningsforums uppdrag, aktuella och avslutade projekt och rapporter.
 • Jonas Söderström, användbarhetsexpert som skrivit boken ”Jävla skitsystem”. Ett av Jonas huvudbudskap var att vi borde använda it till att effektivisera och frigöra istället för att låta it ge oss mer administrativa uppgifter. Jonas presentation på Slideshare.
 • Pär Lannerö från Post- och telestyrelsen och Hans von Axelson från Myndigheten för delaktighet. Pär och Hans berättade om regelverk och metodstöd för tillgänglighet i digitala lösningar.

Presentationer läggs ut på Offentliga rummets webbplats

 

Om digital kompetens

I samband med Digitaliseringskommissionens framtagande av sitt delbetänkande om digital kompetens har Användningsforum bidragit med rekommendationer avseende användbarhet och tillgänglighet i it. De fyra övergripande rekommendationer Användningsforum ger är att:

 • Sträva efter universell utformning
 • Höj kompetensen om digitala frågor på ledningsnivå
 • Användbarhet och tillgänglighet ska ha en given plats i beställning och upphandling
 • Stimulera en höjning av privatpersoners digitala kompetens

Rapporten Om digital kompetens (pdf 1,3 MB)

Rekommendationerna finns även med som en bilaga i Digitaliseringskommissionens delbetänkande Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (pdf 3,4 MB).

Hur Användningsforum arbetat kring digital kompetens

Användningsforum har arbetat med att ta fram ett inspel till Digitaliseringskommissionens delbetänkande om digital kompetens, Gör Sverige i framtiden – om digital kompetens. Arbetet gjordes tillsammans med en designbyrå som hjälpte till att utforma och genomföra en workshop för Användningsforums ledamöter. Här beskrivs arbetet med att ta fram rekommendationer på strategiskt viktiga aktiviteter och prioriteringar för att användbarhet och tillgänglighet ska fortsätta ge förutsättningar för individer att använda och utveckla sin digitala kompetens.

Två bilder som visar ett par ledamöter som diskuterar vid en spelplan respektive en närbild av en spelplan med figurer utplacerade

Filmer om tillgänglig och användbar it

Filmerna innehåller tips till dig som designar it. Fyra personer berättar hur de använder it och webben och vad som fungerar bra eller mindre bra för dem. Filmerna fokuserar på olika delar av interaktionen med it, att

 • läsa och skriva
 • trycka och klicka
 • se
 • uppfatta och förstå

Filmerna finns här på vår webb men är också ett bidrag till E-delegationens kampanj #webbföralla. Kampanjen ska sprida förståelsen för att olika personer utforskar webben på olika sätt och att den som designar webben med det i åtanke kan nå en större målgrupp.

Kampanjsidan för #webbföralla

E-legitimationsdagen 2015

Den 4 februari deltog vi från kansliet på e-legitimationsdagen 2015. Användningsforum har ju engagerat sig i e-legitimationsfrågan sedan länge och vi hade blivit inbjudna att arrangera dialogseminarier kring ”hur vi ska möta slutanvändarna”.

Vår ordförande Erik Borälv och jag, Andreas Richter, höll i två 30-minutersdialoger med ca 10 respektive 20 deltagare. Vi hann inte förhöra oss om var alla kom ifrån, men merparten av besökarna på e-legitimationsdagen kom från myndigheter. Vi bad deltagarna att i ett första steg skriva ner utmaningar och efter en kort diskussion skriva ner möjliga lösningar och prioriteringar framöver.

Intervjuer och material från e-legitimationsdagen finns på E-legitimationsnämndens sida. Där finns en kort intervju med kansliet, gjord direkt efter dialogseminarierna.

E-legitimationsnämndens sammanfattning av E-legitimationsdagen 2015

20 post-it-lappar med utmaningar nedskrivna

20 post-it-lappar med utmaningar som deltagarna på våra dialogseminarier identifierat

 

Året som gått och året som kommer

Användningsforums ordförande tackar för året som gått, ett spännande år med ett spännande uppdrag. I början av året var det några saker som förändrades för Användningsforum: Erik Borälv som ny ordförande, flytt av kansliet närmare Digitaliseringskommissionen, Andreas Richter ny kanslist från maj, några ledamöter lämnade och fler kom till. Trots det har arbetet full fart och kansliet ser med tillförsikt på ett spännande 2015.

Designprincip 10: Arbeta öppet: det gör tjänster bättre

Kampanjen för att damma av och lansera designprinciperna avslutas med den sista principen, nummer tio. Den är precis lika viktig som de andra principerna. Principen handlar om öppenhet, att ha ett öppet arbetssätt så att andra kan bidra. I det ingår också att vara ärlig med vad som inte alltid går bra och vad som kan förbättras, men givetvis också att skryta om sådant som man är stolt över.

Foto på en folksamling

Folk, ”crowden”, kan bidra till att göra tjänster bättre. Foto: Espen Sundve, CC BY-SA 2.0

Vi tar gärna emot kommentarer om designprinciperna, till exempel om det saknas någon princip, om något om något är tokigt i översättningen eller om ni använder dem och har goda eller dåliga erfarenheter. Kontakta i så fall vårt kansli på e-post kansliet@anvandningsforum.se eller Andreas på kansliet på telefon 08 – 405 45 83.