Om Användningsforum

Information in English

Uppdrag

Användningsforum bildades i mars 2012 och avslutades den sista december 2015.

Från Regeringens beslut om att inrätta Användningsforum: Forumets huvuduppgift är att säkerställa en kontinuerlig dialog kring tillgänglighet och användbarhet som en kvalitetsaspekt av it. Utgångspunkten är kunskaper och erfarenheter från det allmänna, frivillig- och intresseorganisationer, branschen och forskarsamhället.

Syftet är att genom dialogen tillsammans peka på viktiga konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet och visa exempel på hur användbarhet och tillgänglighet kan implementeras och följas upp av ansvariga aktörer. Exemplen bör visa på inkluderande utvecklings- och förbättringsprocesser, där beställning och utformning har med ett tydligt användarperspektiv och där tester mot användare naturligt finns med i processen. Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävlingar, inom ramen för deras arbete att stimulera utveckling kring användbara elektroniska tjänster utifrån människors olika behov, kan ge underlag för sådana exempel. Exemplen ska kunna användas som rekommenderande modeller bland annat av myndigheterna i deras verksamheter. Exempelvis kan de fungera som underlag för Post- och telestyrelsen för att identifiera problemområden, förslag på teman till PTS innovationstävlingar och övriga arbete.

De exempel som forumet rapporterar ska knyta an till övrig it-politisk utveckling. En utgångspunkt är därför att Användningsforum speglar och knyter an till insatser som pågår bland annat inom e-förvaltningen, nationell e-hälsa och funktionshinderspolitiken.

Användningsforum bör sammantaget komplettera bilden med exempel på hur användbara och tillgängliga produkter, tjänster och miljöer inom it-området bidrar till att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt.

Användningsforum och dess kansli bör även kunna verka stödjande i regeringens arbete med digital inkludering i Sverige och i EU-sammanhang i frågor som rör genomförandet av den europeiska digitala agendan.

Anteckningar från Användningsforums möten

Organisation

ORDFÖRANDE

Erik Borälv (2014-2015)

Peter Krantz (2012-2013)

LEDAMÖTER

 • Pär Lannerö (2014-2015)
 • Daniel Forslund
 • Gunilla Flakstad
 • Anna Gillqvist
 • Hans von Axelson (2014-2015)
 • Anna Boström (2014-2015)
 • Jessica Steinmetz (2014-2015)
 • Christian Norlin
 • Jonas Söderström
 • Mikael von Otter
 • Tomas Berns
 • Susanna Laurin
 • Eva-Karin Anderman (2014-2015)
 • Stina Johansson (2014-2015)
 • Jan Gulliksen
 • Katarina Lindblad Gidlund (2014-2015)
 • Alexandra Weilenmann (2012-2013)
 • Annelie Ekelin
 • Per-Olof Hedvall
 • Jens Henriksson
 • Mia Ahlgren
 • Carola Löfstrand
 • Curt Karlsson (2014-2015)
 • Stickan Carlsson (2012-2013)
 • Fredrik Jonsson
 • Lydia Liu (2014-2015)
 • Lena Warstrand (2012-2013)

Administrativ Funktion

Handisam (2012-2013)

Andreas Richter, Digitaliseringskommissionen (2014-2015).

Senast uppdaterad: 13 januari, 2016

4 tankar om “Om Användningsforum

 1. Konstaterar att det går att ha könsmässigt balanserade grupper även inom it-området, 12 kvinnor och 12 män. Och en ordförande.

 2. Tack för er medverkan på E-legitimationsdagen. Användningsforum tror jag blir en väsentlig avdelning inom digitaliseringskommissionen och, tycker jag, en väldigt fräsch metod för att närma sig användarna. Mötet med era representanter, Erik och Andreas, på E-legitimationsdagen var en mycket positiv erfarenhet. Alla fick komma till tals och man noterade noga allt som framfördes. Allt i en lagom avslappnad och informell atmosfär.

 3. Användningsforum är en viktig del av digitaliseringskommissionen men det är av vikt att påpeka att vi ännu inte använder det digitala mediet till egentlig inkludering i samhället, dvs arbetsmarknad.

  • Tack för din input Jakob. Det återstår absolut en hel del arbete för att göra arbetsmarknaden inkluderande för alla. Där kan det digitala innebära nya möjligheter för fler att komma i arbete, samtidigt som vi behöver bevaka att teknik och metoder utvecklas för att inkludera alla

Kommentarerna är avstängda.