Hela resan – Inledning

Projektet Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper har använt ett arbetssätt  som är tänkt att utgå från verkliga behov för att ta fram tjänste- och produktprototyper. I projektet har arbetssättet använts för att ta fram koncept och prototyper av digitala produkter och tjänster som underlättar resande med kollektivtrafik.

Arbetssättet varvar användarnära, gestaltande och samskapande arbete genom videoobservationer, videoprototyper och workshops. Tanken är att utformningen av varor och tjänster ska utgå från användarnas faktiska behov i en samskapande process med tjänstemän och utvecklares erfarenhet och kunskap. Syftet med detta samskapande är att stödja en utveckling som strävar efter att fler kan resa mer självständigt.

Många resenärer använder flera olika transportmedel för att förflytta sig. En vanlig resa för att besöka en släkting eller en konferens involverar en mängd olika myndigheter, operatörer och leverantörer som erbjuder olika lösningar för information, biljettförsäljning och rutiner vid byten eller störningar i trafiken. För en resenär som har behov av assistans under resan, blir behovet av samordning extra tydligt. Det saknas en överblick för att veta vart man ska vända sig för att få hjälp, särskilt om resan innebär byten mellan transportmedel och går mellan olika regioner i Sverige.

En slutsats från projektet är att det finns behov av stöd för samordning i kollektivtrafiken för att kunna göra resandet mer tillgängligt. Till exempel kan öppen data möjliggöra personlig anpassning av information så att resenärer kan delegera uppgifter som de har svårigheter att själva hantera till systemet. Några koncept som utvecklats i projektet kan relativt enkelt vidareutvecklas till tjänster, men det finns också ett tydligt behov av samordning och styrning för att det ska vara möjligt att utveckla lösningar som ger användarna en känsla av sammanhängande helhet i resan.

Ett par slutsatser om arbetssättet Verklighetsbaserade videoprototyper är att det identifierar problem och möjligheter ur ett användarperspektiv. Det behövs ett brett spektrum användare och personer som har erfarenhet från området där prototyper ska utvecklas för att koncepten ska vara relevanta för användare och andra intressenter. En annan slutsats är att arbetssättet passar att användas under en sammanhängande workshop, där deltagare får beskriva problem och skapa förslag till lösningar under samma dag. Arbetssättet att med hjälp av video gestalta såväl upplevda behov som tänkta lösningar skulle kunna användas till exempel i samband med innovationstävlingar. Det kan vara ett stöd i ett tidigt skede av en upphandling där användarnas olika behov och förutsättningar ska fångas upp. Tjänster kopplade till vård och omsorg eller olika livssituationer är exempel på områden där arbetssättet skulle kunna vara intressant att pröva i framtiden.

Länkar till projektets olika delar

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu