Hela resan – Bakgrund och arbetssätt

Detta är ett av fyra avsnitt i beskrivningen av projektet Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper. Länkar till projektets olika delar:

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

Bakgrund

Projektet har utvecklat koncept för produktutveckling av digitala varor och tjänster med utgångspunkt i individers upplevda behov. Projektet är avgränsat till att handla om resor med kollektiva transportmedel och lägger fokus på att alla steg i en resa behöver vara tillgängliga för att resan ska fungera.

De resenärer som deltagit har olika bakgrund och behov: olika åldrar, funktionsförmåga, digital kompetens och erfarenhet av att resa. Både syftet med resorna och färdsätt skiljer sig åt mellan resenärerna. Det innebär att idéer som uppkommit i projektet kan fungera i olika situationer och för flera behov. Idéerna syftar till att komplettera befintliga strukturer, miljöer och digitala lösningar så att fler ska kunna resa mer självständigt.

Användningsforum anlitade Konstfack för att använda arbetssätt för att skapa produktutvecklingskoncept eller prototyper i videoformat. Projektledare Bo Westerlund är professor i industridesign på Konstfack och har lång erfarenhet av arbetssättet. Vanligtvis används arbetssättet i produktutvecklingssyfte medan de i det här projektet testas i informationssammanhang med större komplexitet. Utifrån de designprinciper som Användningsforum har tagit fram lägger projektet specifik vikt på princip 1, utgå från behoven, och princip 7, förstå sammanhanget. Användarbehov och samskapande är centralt i både projekt och arbetssätt.

För fler exempel på hur arbetssättet kan användas, se Bo Westerlunds hemsida:

Bo Westerlunds hemsida

Övergripande syften

Projektet har haft två huvudsakliga syften:

 • Att utveckla produktutvecklingskoncept utifrån behoven hos resenärer i kollektivtrafik. Utgångspunkten ska vara att individers erfarenheter och upplevda behov möter andra intressenters kunskap.
 • Att ge exempel på vad arbetssättet verklighetsbaserade videoprototyper kan användas till och förväntas generera för typ av resultat.

Beskrivning av arbetssättet verklighetsbaserade videoprototyper

Arbetssättet som använts är tänkt att stödja en helhetssyn som utgår från användarnas perspektiv. Arbetssättet kan beskrivas med nedanstående punkter

Utgångspunkt i erfarenheter

Med utgångspunkt i verkliga behov får resenärer motivation att utveckla relevanta produktutvecklingskoncept för digitala lösningar inom området för ”Hela resan”. Arbetssättet gör det möjligt att hitta utvecklingskraft i de verkliga användarbehoven.

Helhetssyn

Arbetssättet stödjer en helhetssyn genom att olika perspektiv på aktiviteten/tjänsten möts; vilken aktivitet som utförs, hur aktiviteten upplevs, vilken nytta tjänsten eller produkten har och i vilket sammanhang tjänsten eller produkten används. I arbetssättet används gestaltning och då kan hänsyn även tas till aspekter som är svåra att sätta ord på.

Videoobservationer av resenärer

Inledningsvis intervjuas sju olika resenärer som även filmas under en resa i deras vardag. Önskemål och behov kan identifieras genom att problematiska situationer dokumenteras. Det handlar om att se, och se förbi, strategier som resenärerna skapat för att hantera olika situationer. Redan i det här skedet kan idéer till lösningar komma upp och gestaltas med enkla medel.

Workshop med olika intressenter

Materialet från användarnas resor används sedan som underlag i den första workshopen där användarna resonerar tillsammans med andra intressenter med olika erfarenhet. De som deltar i workshopen är bland andra:

 • personer som rest i projektet (användare/resenärer)
 • representanter från myndigheter
 • forskare
 • ansvariga för kollektivtrafiken
 • representanter för buss- och tågbranschen
 • företag som utvecklar digitala lösningar åt trafikbolag eller myndigheter

Intressenterna och resenärerna skapar sedan tillsammans produktutvecklingskoncept (varor och tjänster) eller prototyper med utgångspunkt från de framkomna användningsbehoven.

utforskande videoprototyper

Efter den första workshopen följer fördjupade observationer och idégenerering tillsammans med användarna. Dessa idéer dokumenteras som videobaserade prototyper och används som underlag och utvecklas vidare i den andra workshopen.

Vidare potential

Några möjliga vägar för utveckling kan förutses:

 • Att någon workshopdeltagare får med sig idéer hem till sin myndighet, sitt företag eller annan organisation.
 • Att utveckling av befintliga system tar fart med utgångspunkt från vad som kommer fram.
 • Att någon idé kan bli föremål för tävling eller utlysning, till exempel innovationstävling eller upphandling.

Länkar till projektets olika delar

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu