Hela resan – Resultat

Detta är ett av fyra avsnitt i beskrivningen av projektet Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper. Länkar till projektets olika delar:

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

Resultat

Dels skapades idéer och koncept för produktutveckling av digitala varor och tjänster under projektet men utvecklarna fick även direkt erfarenheter av de tänkta resenärernas behov och önskemål. Den gemensamma erfarenheten och det egna kunskapsbyggandet som sker genom ett aktivt deltagande är en viktig del av resultatet. Mer konkret kan vi se till de videoprototyper som skapats under projektet och finns kort beskrivna nedan.

Videoprototyper

Tjänster med ljudstöd

 • Videoledsagning. Kundservicetjänst för att få video-ledsagning mellan tunnelbana och busshållplats.

Kognitiv avlastning och minskad stress

 • Infostation. Infostation där man kan planera sin färdväg och ställa in rätt biljett. Stationen visar personliga alternativ utifrån profilen som är kopplad till resekortet. Man kan även välja att skriva ut sin färdplan vilket gör att man får en mer konkret plan att förhålla sig till.

 • Ladda kortet. Infostationen visar senast köpta biljetter utifrån profilen som är kopplad till resekortet.
 • Se aktuell biljett alternativt saldo på kortet. Om du har en periodbiljett visas biljettyp och återstående tid för perioden direkt på kortet. Om du har reskassa visas istället aktuellt saldo, biljettens återstående tid och antal återstående standardresor direkt på resekortet.

 • Påminnelse restid. Påminnelse på mobilen när 10 min återstår av delsträckan för att kunna fokusera på annat utan att missa bytet.

Ledsagning hela vägen

 • Personlig bokning. Möjlighet att aktivera personliga förval för bokningen. Möjlighet att söka resa med resultat i kalendervy för att hitta billigast resdag och filtrera resultat utifrån lägsta pris och kortast restid. Kan även boka ledsagning och mat som blir serverad vid sittplats.

 • Ledsagning hela vägen. Får ledsagning och hjälp med väskorna på och av tåget.

Minskad stress

 • Flexbiljett. När du har slut på reskassa eller giltighetstiden på ditt kort gått ut kan du ändå åka med hjälp av en flexbiljett.

 • Personlig reseplanering. Möjlighet att aktivera egen profil för att få personliga filter på sökresultaten med kollektivtrafiken. Använder kartfunktionen för att lättare välja bekvämast färdväg och sparar en detaljerad färdplan i mobilen. Vid försening skickas ett meddelande till mobilen och färdplanen kan uppdateras vid behov.

Visuell information

 • Visuell störningsinfo. Felmeddelande visas på informationstavlan på tunnelbanetåget och SMS skickas till mobilen med ytterligare detaljer och hänvisningar.

Reflektioner kring resultatet

De förslag som skapades under projektet ökar på olika sätt tillgängligheten i kollektivtrafiken. Dels skapades specifika och konkreta förslag till förbättringar men även förslag på större systemförändringar. Detta visar att möjligheter att förbättra informationen och it-stöd i kollektivtrafiken finns på olika nivåer, såväl strukturella som situationsspecifika. Redan när projektet påbörjades antog projektgruppen att kollektivtrafik idag är en mycket komplex väv av människor, fordon, system, operatörer, med flera. Vid första workshopen blev det dock uppenbart att komplexiteten är avsevärt större än vad projektgruppen först trott. Förordningar och lagar på både nationell- och EU-nivå har stor påverkan på hur tjänster kopplade till kollektivtrafiken kan utformas och genomföras. Olika leverantörer av tjänster har olika bestämmelser till exempel om vad som räknas som ungdom. Även om det görs en stor mängd förbättringar på enskilda fordon, teknik, system, hos operatörer och genom utbildning av personal, så tycks bristen på samordning på en övergripande nivå försvåra radikala förbättringar. Detta kom fram i flera av de diskussioner som skedde under de båda workshoparna. Detta finns också presenterat i resultatet från workshop 2.

Det verkar finnas stor potential till förbättringar om resenärerna kan erbjudas information som är relevant, individanpassad och specifik för den resa som de för stunden genomför. Individanpassningen innebär att den ska passa varje resenärs behov och det ska finnas möjlighet att enkelt justera dessa inställningar. Denna övergripande struktur kan följa en resenär och få vissa uppgifter delegerade till sig, t.ex. att hålla ordning på vilken busshållplats som resenären ska gå till på en specifik plats. Även hur informationen tas in av resenären behöver anpassas efter olika behov. Det kan till exempel vara upplästa meddelanden via mobiltelefon, visuella presentationer i smarta mobiltelefoner eller på stationerna. Om det handlar om en standardresa behöver informationen framför allt handla om avvikelser, medan informationen kring en förstagångsresa behöver vara mycket mer detaljerad. Detta behov hos flera av resenärerna skulle behöva stödjas av att samtliga operatörer tillgängliggör data från sina olika system på ett öppet sätt. Även biljettfrågan har stor utvecklingspotential. Här skulle en radikalt annorlunda lösning som var mer visuellt förståelig och fungerade mellan olika operatörer vara önskvärd. Det vore fantastiskt om det vore lika lätt att resa som då kontanter var det gängse betalningsmedlet.

Med tanke på komplexiteten och att resultatet i vissa fall är en ny problemformulering finns stor potential att arbeta vidare med materialet. Eftersom det finns ett brett spektra av idéer finns det även möjlighet att arbeta med mer eller mindre konkreta koncept. Det vore intressant att se hur materialet kan användas vidare i till exempel tävlingsformatets kontext. Dock bör tilläggas att materialet då kommer vara andrahandsinformation och att man då frångår det samskapande som arbetssättet lägger stor vikt vid.

Sammanfattningsvis kan vi säga att vi ser ett behov av stöd för samordning i kollektivtrafiken för att kunna göra resandet mer tillgängligt. Detta kan till exempel vara att genom öppen data möjliggöra personlig anpassning av information eller att skapa en samverkansutredning med ett helhetsgrepp på lagar, myndigheter, organisationer, företag och andra intressenter.

Reflektioner kring arbetssättet

Projektet har som ett av sina syften att göra det lättare för användare att presentera sina erfarenheter och skapa förslag till förbättringar. Dessa skulle sedan vidareutvecklas under workshopparna tillsammans med andra intressenter med kunskap om de olika delarna av kollektivtrafiken. Förslaget var att detta skulle genomföras i två steg för att inte riskera att vi jobbade med frågeställningar som senare skulle visa sig endera inte vara något problem i praktiken eller som skulle få sin lösning inom kort. En annan tanke var att hinna fortsätta utforska intressanta områden och iscensätta förslag som uppkommit under den första workshopen tillsammans med resenärerna för att använda som underlag vid det andra workshoptillfället. Några deltagare i workshopen uttryckte efter den sista workshopen att resultatet från den första workshopen och planen för upplägget inte var tillräckligt tydligt för att hålla intresset uppe mellan workshoparna. En fördel med att hålla de två workshopdelarna under samma dag är att deltagarnas intresse och engagemang hålls uppe genom att de går från problemformulering till lösning under samma dag. Samtidigt skapar tiden mellan de två delarna ett viktigt utrymme för reflektion och vidare utforskningar. För att detta ska upplevas som värdefullt behöver dock kommunikationen vara tydlig, speciellt under den första workshopens avslut och i hur fortsättningen formuleras. Här finns en viktig balans att försöka hålla mellan ett mer öppet och ett mer resultatfokuserat förhållningssätt. Även om man inte kan lova ett visst resultat är det viktigt att försöka förmedla den potential och den förståelse som arbetssättet skapar förutsättningar för.

För att få en helhetssyn på området är en relevant spridning på deltagarnas erfarenheter och kunskap väldigt viktig. Beroende på område och problemformulering varierar vilka som är lämpade. I projektet ”Hela resan” fanns det åsikter om att bland andra ledsagare, tågvärdar och de som arbetar med regelverk inom kollektivtrafiken inte fanns närvarande. Med olika kompetenser kommer olika resultat, att ha två workshopar med tid mellan ger en möjlighet till att justera och bjuda in nya deltagare som ”fattats” under den första workshopen. I detta projekt bjöd projektgruppen in representanter från ytterligare organisationer till den andra workshopen, men de hade inte möjlighet att delta.

När vi reflekterar över detta tror vi att projektet hade kunnat genomföras i en enda mycket längre workshop, helst även med tjänstemän och politiker från landsting och kommuner. Den viktigaste hypotesen är att när det är svårt att samla så många olika personer till en workshop, så är det ännu svårare att få till stånd två workshops.

Tankar om hur arbetssättet kan tillämpas

Detta projekt har initierats av Användningsforum och drivits av Konstfack. Ingen av dem utvecklar eller beställer system för kollektivtrafik. Det har gjort att projektets ramar inte begränsats av till exempel vilken budget lösningarna får ha eller vilka tillgänglighetsriktlinjer som finns hos en kollektivtrafikmyndighet. Det kan dock vara en nackdel att projektet inte från början involverade en kollektivtrafikmyndighet(-er) som intresserar sig för att tillämpa de koncept som skapats.

Möjliga tillämpningar för arbetssättet som vi i projektgruppen tycker vore spännande att se är:

 • I anslutning till innovationstävling. Ett sätt att arrangera det skulle vara att ett tema för tävlingen utlyses och en eller ett par workshops med verklighetsbaserade videoprototyper anordnas. Deltagare från workshopen får sedan ett par månader på sig att förbereda och lämna in sina ansökningar som kan vara baserade på resultat från workshopen. Utöver de prototyper som tas fram under workshopen kan en annan positiv effekt vara att utvecklare, användare och myndigheter får en stärkt kontakt och att de tävlande då får bättre förutsättningar att förbereda ett bra tävlingsbidrag.
 • I anslutning till en offentlig upphandling. Arbetssättet kan användas som en del av en förstudie inför upphandling, i syfte att identifiera problem och möjliga lösningar på problem. Om myndigheten eller den offentliga organisation som ska göra upphandlingen redan har en idé om vad som ska upphandlas kan arbetssättet användas för att stämma av idén mot de verkliga behov användarna identifierar och lösningar användare och utvecklare ser potential i.

En central tanke i arbetssättet är att användarnas (resenärernas) perspektiv är centralt. När arbetssättet tillämpas kan det visa på behov och möjliga lösningar som inte är bundna till de vanliga ramar som används i upphandlingsprojekt. Arbetssättet kan därför hjälpa beställare att försäkra sig om att de har uppfattat användarnas behov.

Länkar till projektets olika delar

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu