Optimera företaget med förbättrad kommunikation

Att kommunikation är en viktig ingrediens för ett välfungerande förhållande är en vedertagen sanning som de flesta känner till. För företagsledare är det inte alltid lika självklart. Samtidigt visar många studier att en förbättrad kommunikation kan skapa en hälsosammare arbetsmiljö och optimera företagets resultat.

Precis som du anlitar en målare för att få snygga kontorsväggar eller en IT-konsult för att uppgradera företagets datasystem är det smart att boka en föreläsare i kommunikation om du vill satsa på arbetsmiljön. Det kommer ge stora resultat på kort tid. Du kan bland annat se fram emot att:

  • bli en bättre arbetsledare som även klarar svåra samtal
  • skapa en lugnare och mer positiv stämning på arbetsplatsen
  • hitta nya vägar att motivera medarbetarna

Därför behövs kommunikationen

Allt fler svenskar känner sig stressade på jobbet, och det har under det senaste årtiondet lett till ökade sjukskrivningar och sämre tålamod bland de anställda. Stress orsakas av flera faktorer men bottnar ofta i en frustration att inte hinna med allt som ska göras, inte få utvecklas och att kommunikationen brister på jobbet. Det kan handla om små saker som vem som ska diska eller större som bristande respekt. Genom bristande kommunikation kan det leda till mycket dålig stämning, vilket i sin tur leder till försämrad motivation och dåligt teamwork. Med hjälp av skickliga föreläsare som kan denna problematik går det att både förhindra den negativa utvecklingen och att reda ut redan existerande konflikter. Men det kräver öppenhet, lyhördhet och en vilja att förändras.

Från individ till grupp

Kommunikationen på arbetsplatsen fungerar på flera olika plan, exempelvis mellan chef och anställd, anställda sinsemellan eller mellan olika projektgrupper. Föreläsare i kommunikation lär ofta ut hur individer kan välja att uttrycka sig, hur en god ledare kan ta tag i svåra ämnen och vilka metoder grupper kan ta till för att göra sig förstådda. Det är viktigt att förstå att olika personer har olika sätt att uttrycka sig på och att det därför kan uppkomma missförstånd – även om alla egentligen har samma mål och menar samma sak. Föreläsaren kan komma med tydliga, praktiska exempel och även göra övningar i kommunikation för både grupper och individer. Genom att hålla fokuset på lösningar kan konflikthantering bli en ny styrka som gagnar alla involverade.

Ett trevligt tillfälle

En föreläsning i kommunikation är också ett tillfälle för chefer och anställda att få göra något annorlunda tillsammans. Det kan till exempel utgöra ett gyllene tillfälle att få umgås och att lära känna varandra bättre. En liten konferens där företaget diskuteras och som rundas av med en bra föreläsning är lärorik och underhållande, och kan sedan avslutas med en trevlig personalfest. Det i sig är ett bra sätt att öka sammanhållningen på jobbet, och att skapa en arbetsmiljö som alla trivs ännu bättre i. Om de anställda trivs på jobbet kommer viljan att samarbeta öka, såväl som lojaliteten mot företaget och dess mål. På individuell nivå blir det helt enkelt roligare att gå till jobbet, och känslan av negativ stress minskar avsevärt.