Förbättra arbetsplatsen med bättre ledarskap

Gott ledarskap är en förutsättning för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Med en ledarskapsutbildning för chefer är det möjligt att förbättra arbetsplatsen på flera olika sätt. En bra ledare skapar en trivsam och produktiv miljö på jobbet samt leder medarbetarna mot gemensamma mål. Om de anställda trivs kommer även produktiviteten att öka.

Dåliga chefer kan vara destruktiva för ett företag eller organisation eftersom ledarskapet påverkar flera andra anställda. En bra chef som även är en god ledare kan dock ha stor positiv påverkan på verksamheten, bland annat genom att leda andra och företaget.

En utbildning ger de rätta verktygen

Vem är egentligen en bra ledare? Det finns vissa egenskaper, exempelvis förmågan att ta beslut och vara lyhörd, som en ledare bör ha. Att vara duktig på att kommunicera och hantera konflikter är också värdefullt i en ledarskapsposition. Vissa personer är mer naturliga i en ledarposition, men det är viktigt att alla kan förbättra sitt ledarskap. En bra ledarskapsutbildning på SSE Executive Education ger de rätta verktygen för att leda sig själv, leda andra och leda verksamheter. Den här typen av utbildning för chefer kan förbättra arbetsplatsen. Den här typen av utbildning fokuserar på att utveckla ledare inom någon eller fler av dessa fyra områden:

• Ditt personliga ledarskap
• Att leda andra
• Att leda ett företag eller en organisation
• Ledarskapet i ett större sammanhang.

Det innebär exempelvis att chefen får lära sig att utveckla sitt eget ledarskap såväl som att hantera relationer. Fokus läggs även på att lära sig leda förändring i dagens komplexa och ständigt föränderliga samhälle. Även viktiga frågor om ledarskapets ansvar, exempelvis etik, mångfald och hållbarhet ingår i ledarskapsutbildning på SSE Executive Education.

Vad är skillnaden mellan chef och ledare?

Chef är en formell titel som innebär viss uttalad makt, exempelvis att ta beslut, ansvara över lön eller ha särskilda befogenheter på arbetsplatsen. Ledare är en formell eller informell roll som går ut på att påverka andra att tillsammans uppnå vissa mål. Chefskapet är en roll som man blir tilldelad till skillnad mot ledarskap som är en relationsbaserad process som bygger på att coacha, få förtroende och visa vägen. Med andra ord är det inte alla chefer som är ledare. För att bli en bra chef är det dock viktigt att förstå båda rollerna.

Varför behövs det bra ledare?

En bra chef är även en bra ledare som kan skapa trivsel på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen är trivsam utan risk för ohälsa och olyckor. En bra arbetsmiljö är en arbetsplats utan diskriminering, mobbing eller bristande jämställdhet.

Ett sätt att förbättra arbetsmiljön är att skicka verksamhetens chefer på en bra ledarskapsutbildning. Med bra ledare på arbetsplatsen är det lättare att skapa en trygg a

rbetsmiljö där medarbetarna känner tillit. Det kommer i sin tur att skapa engagerade och motiverade medarbetare som i sin tur ökar produktiviteten. En bra ledare har även möjlighet att ge positiv och konstruktiv feedback vilket är nödvändigt för att de anställda ska känna att deras arbete är meningsfullt. Känslan av gemenskap och meningsfullt arbete är mycket viktigt för att de anställda ska må bra på jobbet. En bra ledare är nyckeln för att åstadkomma detta.