35. Automatiskt genererade beskrivningar av foton – framtid eller verklighet?

Tidskriften Wired beskriver i en artikel hur Facebook arbetar med att göra ett system för automatisk tolkning av fotografier. Tanken är att systemet ska underlätta bland annat för blinda personer att ta till sig innehållet på bland annat Facebook. Än så länge är bildbeskrivningarna relativt knapphändiga, och detaljer som kan vara värdefulla för att förmedla kontext och budskap kan gå förlorade. Däremot är det en början och ett steg på vägen till fullt tillgängliga bilder.

Läs artikeln Facebook’s AI can caption photos for the blind on its own

34. Tillgänglig MOOC om tillgänglighet

Några europeiska universitet samarbetar för att ta fram en grundkurs i tillgänglighet inom IT-området. Kursen ska finnas tillgänglig för allmänheten som en webbkurs (en så kallad MOOC – Massive Open Online Course).

Vi kan tyvärr inte recensera kursen, eftersom den inte hinner komma igång innan Användningsforum lägger ner – den är tänkt att starta i januari 2016.

Mer om MOOCAP – A pan-European project on providing education on accessible design

 

33. Enable Makeathon – hjälpmedel och tillgänglighet för personer på landsbygden

Internationella röda korset anordnar en makeathon med inriktning på hjälpmedel och i viss mån tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning på landsbygden. Det som skapas ska vara hårdvara eller en kombination av hårdvara och mjukvara. Den som vill delta kan ansöka under oktober 2015 och själva makeathonet går av stapeln i Bangalore i Indien från november 2015 till januari 2016, men det är även möjligt att delta online.

Ansatsen är att göra detta tillsammans med personer med funktionsnedsättning, i linje med FN-konventionen: inte ”för” utan ”med” personer med funktionsnedsättning.

Till stöd för dem som ansöker om att vara med finns också en designguide med grundvärderingar som t.ex. att produkten ska vara centrerad kring människor och funktionsnedsättning, ha ”wow-faktor”, acceptans bland användare i den kontext produkten ska användas, ha ett överkomligt pris samt vara enkel att reparera och sköta.

Mer om tävlingen Enable Makeathon

 

32. Försäkringskassans ambition att bli bäst i klassen på tillgänglighet

Försäkringskassan delar med sig av sitt arbete med it-tillgänglighet

Under en träff med ett nätverk om statliga myndigheters arbete med it-tillgänglighet berättade Försäkringskassan om hur de arbetar med att tillgänglighet när de utvecklar sin webb och i sina interna it-system.

De berättar om hur de arbetar praktiskt med att ha tillgänglighet i fokus, samt det nyligen påbörjade arbetet kring tillgänglighet i interna it-system.

Presentation om Försäkringskassans projekt ”Responsiv webb” på Youtube

Bäst i klassen på tillgänglighet

Försäkringskassan har gått ut med ett pressmeddelande att de ”vill bli bäst i klassen inom tillgänglighet”. Vi gillar det skarpt, och motiveringen att det som är bra ur ett tillgänglighetsperspektiv är bra för alla är ju kärnan i universell utformning (eller om man vill kalla det design-för-alla eller universal design).

Försäkringskassans pressmeddelande om att bli bäst i klassen på tillgänglighet

Den som vill hjälpa Försäkringskassan i sitt arbete med webben kan besöka Försäkringskassans utvecklingswebb beta.forsakringskassan.se.

Det universellt utformade har definierats i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som du kan läsa mer om på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.

31. Fritextsökning i Statens Offentliga Utredningar

Kungliga Biblioteket har digitaliserat betänkanden från Statens Offentliga Utredningar, så kallade SOU:er. De har gjorts tillgängliga på nätet så att vem som helst kan hämta dem och söka i dem. I digitaliseringsprocessen har texterna också gjorts sökbara, vilket underlättar att snabbt hitta relevanta delar i texterna.

Nu har även Linköpings Universitet gjort en tjänst så att man kan göra fritextsökning på samtliga SOU:er från 1920-1996.

Fritextsökning i SOU:er 1920-1996

30. Finalister i brittiska Nestas tävling ”Inclusive technology prize”

Brittiska Nesta är duktiga på att anordna innovationstävlingar. En pågående tävling är Inclusive technology prize (ungefär inkluderande-teknik-priset). I dagsläget finns tio finalister, med allehanda idéer som inkluderar både enkla lösningar och mer avancerade lösningar. Bland de tio finalisterna finns till exempel:

Läs om alla finalister i Nestas blogginlägg om tävlingen

29. DigiPlace4All

Exempel 29 handlar om EU-projektet DigiPlace4All. Projektet har pågått i två år och bygger ett forum för att personer med funktionsnedsättning som vill öka sin digitala kompetens ska kunna hjälpa varandra.

Det görs dels genom ”framgångsberättelser” där användare själva beskriver hur de blivit digitalt kompetenta, dels genom ett forum där användare kan efterfråga hjälp från varandra samt erbjuda tips och handledning.

Läs mer om DigiPlace4All på projektets webbplats digiplace4all.eu (på engelska)

28. European Internet Inclusion Institute och auto-wcag

European Internet Inclusion Institute, EIII, arbetar för att ta fram ett verktyg för att icke-experter ska kunna kontrollera webbtillgänglighet. Flera av dagens verktyg har begränsningar för att det inte går att spara resultat, samarbeta med andra, samt använder ikoner som inte har tydlig betydelse.

Man försöker kombinera automatiska och manuella tester, genom att låta användare ge sin återkoppling på webbsidor. I projektet har de analyserat vilka delar av WCAG 2.0 som kan automattestas och vilka som behöver kompletteras med användaråterkoppling.

Projektet nås på auto-wcag, www.w3c.org/community/auto-wcag

Det är ett ett strukturerat semi-automatiskt utvärderingsverktyg, som ska ge stöd för att användare utan webbtillgänglighetskompetens ska kunna utvärdera webbsidor.

Exempel på frågeställningar är om en ALT-text beskriver bilden eller elementet. I ett annat test ombeds användaren att navigera genom en sida med hjälp av tangentbordet för att se om man ”fastnar” någonstans på sidan.

I framtida utveckling ska projektet fördjupa studier av vilka tester som kräver WCAG-expertis och vilka som kan utföras av personer utan expertis med hjälp av rätt verktyg.

27. Fix the web

I Storbritannien har projektet Fix the web identifierat att ett problem med webbtillgänglighet är idag att riktlinjer och lagstiftning inte stödjer att faktiska hinder snabbt åtgärdas. Syftet med projektet är inte att på lång sikt ändra riktlinjer eller lagstiftning utan att låta personer som upplever funktionshinder rapportera problem. Kampanjen har fått draghjälp av skådespelaren Stephen Fry och fått mycket uppmärksamhet.

Startsidan innehåller ett formulär där användaren skriver in vilken webbsida de upplever problem med och en beskrivning av problemet. Frivilliga som anslutit sig till projektet försöker att kontakta webbplatsägaren för att genom dialog påverka.

Idag är 2136 webbsidor rapporterade av ca 1000 användare. Ca 750 frivilliga hjälper till i projektet. Endast 1% av de rapporterade webbsidorna tillhörde statliga sidor.

Fix the web finns på www.fixtheweb.co.uk

26. Undersökning av vanliga metoder för användbarhetsutvärdering

Ett par studenter vid Umeå Universitet har genomfört en enkätstudie om användbarhetsutvärdering. De anger själva att det kan vara svårt att göra generaliseringar utifrån resultatet eftersom det är lite osäkert hur många som arbetar inom användbarhet och att det är en heterogen grupp. Undersökningen kan dock ge en fingervisning om vanliga metoder för utvärdering. De två vanligaste metoderna, enligt studien, är intervjuer samt att ”tänka högt med användare”.

80% av dem som svarade på enkäten påtalade vikten av att involvera användare i arbete med användbarhet.

Läs mer i uppsatsen ”Användbarhet inom människa-datorinteraktion i praktiken: en kartläggning av utvärderingsmetoder”