Mötesanteckningar från det trettonde mötet 3 september 2015

Bordet runt

Aktuella projekt och händelser som ledamöterna delar med sig av beskrivs i ett separat blogginlägg.

Utöver det tipsar Eva-Karin om att SVID:s myndighetsnätverk tagit fram ett par filmer om tjänstedesign och användarcentrerad utveckling. Filmen Medborgaren som utgångspunkt och tjänstedesign som metod beskriver vad och varför medan filmen medborgare som utgångspunkt – men hur gör man då? ger tips om hur man kan gå tillväga.

World Usability Day (WUD)

World Usability Day är i år den 12 november och temat är innovation. Kansliet planerar att anordna ett seminarium eller en workshop då, eventuellt i samarbete med annan organisation.

Ett tema som ligger Användningsforum varmt om hjärtat är digital arbetsmiljö. Ett möjligt sätt att utforma en workshop är att låta deltagare föreslå lösningar på problem som vi bett att få inskickade i förväg och som presenteras för deltagarna vid workshopens start. De inskickade problemen kan t.ex. vara videoinspelningar där personer beskriver detaljer i sin digitala arbetsmiljö. Workshopen är öppen för studenter, leverantörer, myndigheter m.fl.

För att bryta av och inspirera kan workshopen kombineras med presentationer från t.ex. projekt som drivits med innovationsmedel från PTS. Andra förslag är att någon talar om ”Skönsmomodellen”, där socialtjänsten i Sundsvall gjort om sina rutiner från scratch. De har väldigt fina resultat med sänkt sjukfrånvaro och nöjd personal. Ytterligare en talare som föreslås är Stefan Johansson från Funka.

Möjligen har Arbetsmiljöverket nyheter att berätta, eftersom de påbörjar en särskild satsning på att inventera arbetsmiljö med fokus på stress. Före sommaren satsade de på att inventera tillgänglighet i sina inspektioner och de kanske har relevanta erfarenheter att dela med sig av.

Slutkonferens för Digitaliseringskommissionen

Den 3 december kl. 9-12 anordnar Digitaliseringskommissionen slutkonferens. Inbjudan finns på Digitaliseringskommissionens webbplats.

Andra arrangemang eller engagemang att utföra innan Användningsforum avslutas

Forumet diskuterar olika möjliga aktiviteter att genomföra under hösten:

 • Workshops eller seminarier, som ett slutevenemang för forumet.
 • Poddar. T.ex. att låta några ledamöter diskutera i enrum under ledning av en moderator. En annan strategi är att försöka vara med i andra poddar, som Offentligheten. Idén diskuteras vidare inom en särskild arbetsgrupp.
 • Ge stimulans för att projekt med inriktning på tillgänglighet och användbarhet som t.ex. fått innovationsmedel från PTS ska dela med sig av sina erfarenheter. Det handlar i så fall om små belopp för att de ska marknadsföra/sprida kunskap, t.ex. genom korta filmer.
 • Att i digitalt format återge berättelser om aha-upplevelser olika personer fått kring tillgänglighet.

Projektet om Anvisningstjänsten

Ulrika Ganis presentation om Anvisningstjänsten (Powerpoint)

Ulrika Gani är projektledare för Användningsforums, E-legitimationsnämndens och PTS projekt om att öka tillgänglighet och användbarhet för den så kallade Anvisningstjänsten. Det är en webbaserad tjänst för att användare som ska logga in på en myndighets e-tjänst ska välja vilken e-legitimation hen ska använda för att logga in. Användaren slussas alltså från e-tjänsten, till Anvisningstjänsten, vidare till den e-legitimation hen väljer för att där logga in. E-legitimationsnämnden tillhandahåller tjänsten och den är tänkt att underlätta för användare inom Sverige och EU/EES att alltid logga in på samma sätt på myndigheters e-legitimation. Den avlastar också för myndigheter genom att de inte behöver utveckla sina egna motsvarande tjänster.

I projektet ska användbarheten och tillgängligheten i Anvisningstjänsten förbättras. Det finns en utvecklad tjänst som visats för myndigheter m.fl. Det har framkommit en mängd synpunkter på användbarheten och tillgängligheten i den befintliga tjänsten.

Projektet drog igång 1 juni och ska vara klart vid årsskiftet. Aktuellt i projektet är

 • En genomgång av inkomna synpunkter har gjorts, med bedömningar av vad som är relevant utifrån användbarhets- och tillgänglighetsaspekter.
 • En granskning enligt webbriktlinjerna har genomförd.
 • Projektet knyter till sig en referensgrupp med representanter från myndigheter och civilsamhälle.
 • Prototyper och användningstester görs i flera iterationer.

Användningsforum frågar Ulrika och diskuterar om bl.a.

 • Hur projektet kommer att eftersöka användare, om de t.ex. är grupperade utifrån vilka funktionsnedsättningar de har, eller åldrar. Ett annat sätt att gruppera skulle kunna vara att låta användarna själva ange hur de upplever ett problem. Ulrika nämner att det bland de tilltänkta grupperna användare finns personer med synnedsättning, äldre, rörelsehinder och nyanlända. Det är även viktigt att ha med hjälpmedelsanvändare, så att det görs viss teknisk verifiering.
 • Det kan också finnas behov som snarare är relaterade till situation än funktionsnedsättning, t.ex. om en person står med en matkasse i handen och ska logga in eller om de loggar in när de kör bil. Det gäller då att i användningstesterna göra och fånga situationer som kommer att vara vanliga i framtida användning av tjänsten.
 • Om användningstester görs med personer med störst behov borde projektet kunna räkna med att behov hos ”vanliga” användare tillgodoses. Även expertgranskning behövs för att säkra att typiska behov inte missas.
 • Om vi ska gå mot universell utformning behöver vi hitta en logik i hur man utformar grupper för användningstester.
 • Ulrika bekräftar att de konsulter som gör interaktionsdesignen är med under användningstesterna, så att de ser och förstår användarnas behov.
 • Användningstester ger mycket, även om man inte alltid kan fånga in allas behov. De ger snabbt bra resultat och även om man inte testar med så många användare är de största problemen oftast gemensamma för alla användare.
 • Det finns erfarenheter av att användare upplever problem och berättar dem för myndigheter, som inte anser att det är deras problem. Där finns ett tydligt behov, att staten ser till att fånga in problem som uppstår ”mellan stolarna” för att kunna göra någonting åt dem.
 • När konsulterna som ska göra användningstester kontaktar användare finns risk att de enbart hittar expertanvändare via olika handikappförbund. Dem man egentligen borde kontakta är personer som hatar sina skärmläsare.
 • Frågan om vart användare vänder sig när det blir fel vid inloggning i en e-tjänst. Ledamöter uttrycker oro för att användare kommer att ”lämnas i sticket” och inte få nödvändig support.
 • Borde staten vara e-legitimationsutfärdare, för att säkra t.ex. att alla personer med svensk personnummer/samordningsnummer får tillgång till e-legitimation?

Projektet E-anslagstavla

Kansliet tar hjälp av konsulter för att ta fram ett första utkast till en anslagstavla för att mäta och följa upp myndigheters e-tjänster. Tanken är att det kan vara en tjänst som dels visar realtidsdata för e-tjänster, men också data som samlas in regelbundet t.ex. från Mfd:s myndighetsuppföljning. Konsulterna intervjuar ett urval myndigheter för att utröna hur långt fram de kommit i det egna arbetet med uppföljning av e-tjänsters användbarhet och tillgänglighet.

Tankar från Användningsforum är bl.a. att det är viktigt att uppföljning av effektivitet inte i praktiken blir uppföljning av produktivitet. Ett sånt här index kan bli en kunskapsbank om problem, liksom man kan använda telefontjänster för att förstå problem, istället för att låta dem vara en klagomur.

Det finns utmaningar med att följa upp, eftersom det är svårt att mäta rätt saker. Till exempel kan användare som vill kontrollera priser på flygbiljetter gå in och påbörja en bokning. Det förfarandet skiljer sig inte från när personen väl ska boka, men intentionen är en helt annan. Den som vill mäta om tjänsten var till nytta kan missledas att tro att användaren misslyckades med det hen avsåg.

I månadsskiftet september-oktober slutförs förstudien och Användningsforums kansli tar ställning till om ytterligare arbete ska göras för att ta fram en anslagstavla.

Senast uppdaterad: 12 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu