Hela resan – Genomförande

Detta är ett av fyra avsnitt i beskrivningen av projektet Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper. Länkar till projektets olika delar:

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

 

Videoobservationer

Efter att ha kontaktat och stämt träff med de sju olika resenärerna följde Konstfacks projektgrupp dem och filmade under en resa de gjorde, antingen en vardagsresa eller en mer ovanlig resa. Exempel på videoobservation med en av våra resenärer:

Efter observationerna diskuterade projektgruppen och resenärerna olika situationer som uppstått och i vissa fall även förslag på potentiella lösningar. Materialet som skapats under observationerna och diskussionerna klipps ner till korta videoklipp med fokus på resenärens behov och önskemål i resans olika skeden. Videoklippen fungerar som underlag för utveckling av idéer för digitala tjänster och koncept i den första workshopen.

Workshop 1, 17 september 2014

I den första workshopen deltog ca 20 olika intressenter med olika erfarenhet och kunskap. Deltagarna var bland annat resenärer, forskare, representanter från myndigheter samt utvecklare från it-företag. Deltagarna delades in i tre grupper som alla innehöll en blandning av olika kompetenser för att kunna få med fler perspektiv på de förslag som skapades. Tanken var att olika intressenter tillsammans skulle skapa och utveckla idéer. Ett syfte med detta är att kvalitetssäkra idéernas relevans genom intressenternas olika kunskap om till exempel vad som är önskvärt, vad som är möjligt och tjänster som redan finns tillgängliga. Workshopen inleddes med att alla presenterade sig och sedan fick se filmklipp med observationer från de resor resenärerna gjort.

Utifrån de olika videoobservationer som visats samt utifrån de kategorier och material som presenterats fick de olika grupperna arbeta med att skapa förslag på lösningar på olika problem eller ge exempel på områden som var viktiga och intressanta att undersöka vidare under nästa fas av projektet.

Färgglada pappkoner och papper med nedskrivna idéer och skisser på som ligger på ett bord.

Skiss på problemområden och idéer av en av grupperna.

Utforskande videoprototyper

Efter den första workshopen fortsatte Konstfacks projektgrupp utvecklingen av idéerna tillsammans med resenärerna. Olika idéer iscensattes i videoscenarion med hjälp av skissartade prototyper. Exempel på en av de videoprototyper som skapades under projektet:

Workshop 2, 27 november 2014

Deltagarna delades in i tre grupper som inte var desamma som under den första workshopen. Målsättningen var fortfarande att ha en blandning av kompetenser i grupperna. Efter det visades de videoprototyper som projektgruppen skapat under de fördjupade utforskningarna. Klippen visades med en paus efter där deltagarna uppmuntrades att skriva ner de idéer och tankar de hade på post-it samt ha en kortare diskussion.

tidslinjer uppritade på papper med kommentarer hänger i en rad uppsatta på en vägg

Tidslinjer för de olika resorna med kommentarer på post-its uppsatta på dem.

Efter att klippen visats fick grupperna diskutera sinsemellan och välja en eller några idéer att arbeta vidare med. Material fanns tillgängligt bland annat för att göra egna tidslinjer samt olika plattformar och prototyper som kunde tänkas komma till användning.

olika symboler för buss, tågstation och andra färdmedel sammanlänkade av nedskrivna kommentarer och ritade linjer

Exempel på hur en av grupperna arbetat med materialet. De beskrev de olika stegen i en fiktiv resa, för att tydliggöra var hinder kan uppstå och hur teknik kan ta bort hindren.

De tre grupperna fick sedan presentera sina idéer och videoprototyper som efterföljdes av öppna diskussioner med hela gruppen.

workshop 2 karta

En av grupperna visade på resenärens behov av samordning mellan de olika bolag och aktörer som hen kommer i kontakt med under en resa.

Länkar till projektets olika delar

Beskrivningen på dessa webbsidor kan också läsas i en rapport

Hela resan – verklighetsbaserade videoprototyper – slutrapport (pdf 1Mb)

Senast uppdaterad: 17 november, 2015

Ingen har kommenterat ännu